شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱ / قبل از ظهر / | 2022-10-01

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 76,300 تغییر : 1,280 تعداد معامله : 9,446
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,052 تغییر : 55.00 تعداد معامله : 7,061
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 5,590 تغییر : 270.00 تعداد معامله : 6,700
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,648 تغییر : 19.00 تعداد معامله : 6,474
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,849 تغییر : 32.00 تعداد معامله : 6,250
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,764 درصد تغییر : 7,950.09
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,830 درصد تغییر : 2,615.36
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,880 درصد تغییر : 2,256.35
نماد : دانا نام : بیمه دانا آخرین : 4,600 تغییر : 3,313 درصد تغییر : 257.42
نماد : حبندرح نام : خط دریا بندر(حق تقدم) آخرین : 25,550 تغییر : 15,340 درصد تغییر : 150.24
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,052 تغییر : 55.00 تغییر مالکیت حقوقی : 106.634 میلیون
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 1,635 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : 15.114 میلیون
نماد : های وب نام : داده گستر عصر نوین - های وب آخرین : 3,010 تغییر : 23.00 تغییر مالکیت حقوقی : 13.86 میلیون
نماد : رانفور نام : خدمات انفورماتیک آخرین : 3,950 تغییر : 13.00 تغییر مالکیت حقوقی : 6.982 میلیون
نماد : وپاسار نام : بانک پاسارگاد آخرین : 7,100 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 6 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,648 تغییر : 19.00 تغییر مالکیت حقوقی : -101,086,000
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,125 تغییر : 10.00 تغییر مالکیت حقوقی : -43,495,000
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 908 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : -41,168,000
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 663 تغییر : 60.00 تغییر مالکیت حقوقی : -34,000,000
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,041 تغییر : 17.00 تغییر مالکیت حقوقی : -25,622,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,648 تغییر : 19.00 حجم عرضه حقوقی : 266.718 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,125 تغییر : 10.00 حجم عرضه حقوقی : 154.767 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,125 تغییر : 11.00 حجم عرضه حقوقی : 75.801 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 908 تغییر : 3.00 حجم عرضه حقوقی : 66.268 میلیون
نماد : خمهرح نام : مهرکام پارس (حق تقدم) آخرین : 663 تغییر : 60.00 حجم عرضه حقوقی : 66.2 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,648 تغییر : 19.00 حجم تقاضا حقوقی : 165.632 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,052 تغییر : 55.00 حجم تقاضا حقوقی : 129.298 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,125 تغییر : 10.00 حجم تقاضا حقوقی : 111.271 میلیون
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,125 تغییر : 11.00 حجم تقاضا حقوقی : 75.003 میلیون
نماد : فردا نام : فردا آخرین : 14,104 تغییر : 19.00 حجم تقاضا حقوقی : 34.385 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 908 تغییر : 3.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 37,550 تغییر : 150.00 تاثیر : 731.1
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,455 تغییر : 43.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 16,700 تغییر : 20.00 تاثیر : 234.42
نماد : ونیکی نام : سر. ملی آخرین : 4,380 تغییر : 6.00 تاثیر : 193.05
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : اخابر نام : مخابرات ایران آخرین : 6,350 تغییر : 60.00 تاثیر : -
نماد : افقح نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) آخرین : 81,000 تغییر : 20.00 تاثیر : -
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 تاثیر : -
نماد : ثشرقح نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) آخرین : 4,460 تغییر : 30.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 50,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,648 تغییر : 19.00 ارزش معامله : 5.566 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 17,648 تغییر : 19.00 حجم معامله : 315.38 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,052 تغییر : 55.00 حجم معامله : 308.293 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 1,849 تغییر : 32.00 حجم معامله : 271.113 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 908 تغییر : 3.00 حجم معامله : 259.671 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,125 تغییر : 10.00 حجم معامله : 248.249 میلیون
مشاهده بیشتر