پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ / بعد از ظهر / | 2023-06-08

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 221,700 تغییر : 6,720 تعداد معامله : 16,603
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 5,930 تغییر : 130.00 تعداد معامله : 12,284
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,369 تغییر : 14.00 تعداد معامله : 11,984
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 178,640 تغییر : 6,040 تعداد معامله : 10,610
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,045 تغییر : 99.00 تعداد معامله : 10,322
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 176,664 درصد تغییر : 5,295.68
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 68,465 درصد تغییر : 1,696.78
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 70,930 درصد تغییر : 1,369.31
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 630,191 تغییر : 421,762 درصد تغییر : 202.35
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 467,250 تغییر : 248,402 درصد تغییر : 113.5
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,045 تغییر : 99.00 تغییر مالکیت حقوقی : 175.232 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,761 تغییر : 145.00 تغییر مالکیت حقوقی : 78.094 میلیون
نماد : خبهمن نام : گروه بهمن آخرین : 2,501 تغییر : 48.00 تغییر مالکیت حقوقی : 75.201 میلیون
نماد : خکمک نام : کمک فنر ایندامین آخرین : 4,440 تغییر : 26.00 تغییر مالکیت حقوقی : 66.907 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,300 تغییر : 30.00 تغییر مالکیت حقوقی : 66.772 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,015 تغییر : 9.00 تغییر مالکیت حقوقی : -69,131,000
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,369 تغییر : 14.00 تغییر مالکیت حقوقی : -63,546,000
نماد : وپارس نام : بانک پارسیان آخرین : 2,610 تغییر : 81.00 تغییر مالکیت حقوقی : -35,740,000
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,758 تغییر : 27.00 تغییر مالکیت حقوقی : -26,388,000
نماد : پارند نام : پارند پایدار سپهر آخرین : 10,016 تغییر : 8.00 تغییر مالکیت حقوقی : -25,399,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,369 تغییر : 14.00 حجم عرضه حقوقی : 348.762 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,015 تغییر : 9.00 حجم عرضه حقوقی : 157.471 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,761 تغییر : 145.00 حجم عرضه حقوقی : 146.804 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 3,170 تغییر : 54.00 حجم عرضه حقوقی : 124.973 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,045 تغییر : 99.00 حجم عرضه حقوقی : 97.657 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,369 تغییر : 14.00 حجم تقاضا حقوقی : 285.216 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,045 تغییر : 99.00 حجم تقاضا حقوقی : 272.889 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,761 تغییر : 145.00 حجم تقاضا حقوقی : 224.898 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,300 تغییر : 30.00 حجم تقاضا حقوقی : 136.816 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 3,170 تغییر : 54.00 حجم تقاضا حقوقی : 100.74 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,369 تغییر : 14.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 60,690 تغییر : 160.00 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 14,440 تغییر : 80.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,045 تغییر : 99.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 35,200 تغییر : 360.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : دپارسح نام : پارس دارو (حق تقدم) آخرین : 45,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : کگلح نام : گل گهر (حق تقدم) آخرین : 5,060 تغییر : 40.00 تاثیر : -
نماد : وامیدح نام : سر. امید (حق تقدم) آخرین : 11,000 تغییر : 600.00 تاثیر : -
نماد : فپنتا نام : سپنتا آخرین : 52,690 تغییر : 2,500 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 998,000 تغییر : 48,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 221,700 تغییر : 6,720 ارزش معامله : 3.05 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 20,758 تغییر : 27.00 ارزش معامله : 3.013 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,369 تغییر : 14.00 حجم معامله : 729.426 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 3,045 تغییر : 99.00 حجم معامله : 511.698 میلیون
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,761 تغییر : 145.00 حجم معامله : 507.598 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 3,170 تغییر : 54.00 حجم معامله : 330.498 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 5,300 تغییر : 30.00 حجم معامله : 328.506 میلیون
مشاهده بیشتر