دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ / بعد از ظهر / | 2023-01-30

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : کرمان نام : سر. توسعه و عمران استان کرمان آخرین : 1,290 تغییر : 34.00 تعداد معامله : 19,364
نماد : گدنا نام : دنا آفرین فدک آخرین : 9,460 تغییر : 480.00 تعداد معامله : 17,720
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,913 تغییر : 62.00 تعداد معامله : 17,629
نماد : پالایش نام : پالایشی یکم آخرین : 107,700 تغییر : 60.00 تعداد معامله : 15,947
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,855 تغییر : 83.00 تعداد معامله : 15,474
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,689 درصد تغییر : 7,688.84
نماد : بموتو نام : موتوژن آخرین : 72,500 تغییر : 69,750 درصد تغییر : 2,536.36
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,900 درصد تغییر : 2,271.03
نماد : تملی808 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 آخرین : 634,939 تغییر : 426,510 درصد تغییر : 204.63
نماد : تملی809 نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 آخرین : 576,607 تغییر : 357,759 درصد تغییر : 163.47
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,260 تغییر : 9.00 تغییر مالکیت حقوقی : 134.614 میلیون
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,913 تغییر : 62.00 تغییر مالکیت حقوقی : 125.178 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,120 تغییر : 96.00 تغییر مالکیت حقوقی : 100.031 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,632 تغییر : 103.00 تغییر مالکیت حقوقی : 91.109 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 966 تغییر : 29.00 تغییر مالکیت حقوقی : 68.28 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,029 تغییر : 0 تغییر مالکیت حقوقی : -89,098,000
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,156 تغییر : 7.00 تغییر مالکیت حقوقی : -63,324,000
نماد : خمهر نام : مهرکام پارس آخرین : 2,338 تغییر : 46.00 تغییر مالکیت حقوقی : -23,453,000
نماد : اهرم نام : اهرم آخرین : 12,780 تغییر : 450.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,419,000
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تغییر مالکیت حقوقی : -22,418,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,029 تغییر : 0 حجم عرضه حقوقی : 260.648 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,156 تغییر : 7.00 حجم عرضه حقوقی : 130.446 میلیون
نماد : کارین نام : کارین آخرین : 10,057 تغییر : 0 حجم عرضه حقوقی : 68.732 میلیون
نماد : هامرز نام : هامرز آخرین : 10,151 تغییر : 1.00 حجم عرضه حقوقی : 68.394 میلیون
نماد : همای نام : همای آخرین : 10,056 تغییر : 2.00 حجم عرضه حقوقی : 52.738 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,913 تغییر : 62.00 حجم تقاضا حقوقی : 175.705 میلیون
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,029 تغییر : 0 حجم تقاضا حقوقی : 171.55 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,260 تغییر : 9.00 حجم تقاضا حقوقی : 139.078 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,120 تغییر : 96.00 حجم تقاضا حقوقی : 124.478 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,632 تغییر : 103.00 حجم تقاضا حقوقی : 109.936 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 966 تغییر : 29.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 38,100 تغییر : 1,630 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 10,370 تغییر : 20.00 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,632 تغییر : 103.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 25,930 تغییر : 1,030 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : پکویرح نام : کویر تایر (حق تقدم) آخرین : 4,050 تغییر : 90.00 تاثیر : -
نماد : پترولح نام : پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم) آخرین : 6,900 تغییر : 270.00 تاثیر : -
نماد : اکالا نام : کارگزاران بورس کالای ایران آخرین : 20,000 تغییر : 280.00 تاثیر : -
نماد : پردیس نام : سر. پردیس آخرین : 3,322 تغییر : 2.00 تاثیر : -
نماد : فخاسح نام : فولادخراسان (حق تقدم) آخرین : 8,170 تغییر : 30.00 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : صبهمن502 نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 آخرین : 1.015 میلیون تغییر : 65,000 ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد
نماد : صرازی505 نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 6 هزار میلیارد
نماد : افران نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت آخرین : 19,029 تغییر : 0 ارزش معامله : 5.966 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,913 تغییر : 62.00 حجم معامله : 711.228 میلیون
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 966 تغییر : 29.00 حجم معامله : 524.751 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,260 تغییر : 9.00 حجم معامله : 470.72 میلیون
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 1,632 تغییر : 103.00 حجم معامله : 450.866 میلیون
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,855 تغییر : 83.00 حجم معامله : 424.14 میلیون
مشاهده بیشتر